ZGŁOSZENIA WOLONTARIUSZY TRWAJĄ OD 20 MAJA DO 28 CZERWCA

Zostań SZOPem lub LISem!

Zostań wolontariuszem na tegorocznym SkierConie!

Co będziesz z tego miał?

 • koszulkę wolontariusza (SZOPa lub LISa)

 • dwa posiłki w trakcie konwentu

 • osobny sleeproom dla wolontariuszy

 • przeszkolenie z zakresu wykonywanej pracy

 • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • zniżka - 100% za 12h dyżuru

 • możliwość korzystania z atrakcji konwentu poza dyżurami

Kim jest SZOP?

Sekcja Zagospodarowania i Obsługi Przestrzeni - wolontariusze akredytacyjni, brygady lotne, games-room, obsługa sceny i inne zadania.

Kim jest LIS?

Legion Intensywnie Strzegący - wolontariusze, których zadaniem jest ogarnianie kolejek i sali podczas gali oraz sprawdzanie identyfikatorów - generalnie pilnowanie porządku i bezpieczeństwa na konwencie.

Wypełnienie formularza wiąże się z akceptacją Regulaminu wolontariatu. 

W razie pytań skontaktuj się z naszymi koordynatorami: [email protected]

Regulamin wolontariatu

Wolontariat jest regulowany przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.).

I. Konwent 

 1. Konwent SkierCon 2024, zwany dalej konwentem, odbywa się w dniach 26-28 lipca 2024 roku na terenie Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, na terenie Kinoteatru Polonez, ul. Wita Stwosza 2/4, na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa, ul. Sienkiewicza 10 oraz na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 15.

 2. Głównym organizatorem konwentu jest organizacja pozarządowa – Cech Fantastyki „SkierCon”, z siedzibą w Skierniewicach 96-100, ul. Na Piaski 2a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 31 marca 2015 roku pod numerem 0000548834, zwana dalej Organizatorem.

II. Wolontariat

 1. Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną formą uczestnictwa w konwencie, polegającą na nieodpłatnej pracy na rzecz wydarzenia.

 2. Koordynacją i nadzorem pracy wolontariuszy zajmują się Koordynatorzy wyznaczeni do tego przez Organizatora.

 3. Podstawą pracy wolontariusza na rzecz konwentu jest umowa o wolontariat zawarta pomiędzy wolontariuszem a Organizatorem, sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach najpóźniej w dniu pierwszego dyżuru wolontariusza w trakcie wydarzenia.

 4. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat lub ukończy najpóźniej w dniu rozpoczęcia konwentu, tj. 26 lipca 2024 roku.

 5. Każdy niepełnoletni wolontariusz jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi zgody opiekuna prawnego na udział w wolontariacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego dyżuru podczas konwentu. Zgodę stanowi wypełniona Karta Młodego Wolontariusza

 6. Warunkiem koniecznym przyjęcia do wolontariatu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.skiercon.pl/wolontariat .

 7. Rekrutacja otwarta będzie od dnia 20 maja 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania rekrutacji oraz nie jest zobowiązany do rozpatrywania zgłoszeń przesłanych po wyznaczonym terminie.

 8. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 9. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi nie później niż 1 lipca 2024 roku drogą mailową. Mail będzie zawierał informację o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, przyjęciu na listę rezerwową albo o odrzuceniu zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji zgłoszeń. 

 10. Brak potwierdzania udziału za pomocą wiadomości mailowej lub rozmowy telefonicznej z Koordynatorem będzie skutkował wykluczeniem z uczestnictwa w wolontariacie.

 11. W przypadku przyjęcia do wolontariatu osoby z listy rezerwowej, Koordynator skontaktuje się za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie, aby potwierdzić zainteresowanie współpracą.

III. Obowiązki wolontariusza

 1. Wolontariusz jest zobowiązany do przejścia szkolenia dla wolontariuszy. . Forma i termin szkolenia zostaną zakomunikowane po zamknięciu zgłoszeń.

 2. Wolontariusz jest zobowiązany do zapoznania się przed konwentem z materiałami dostarczonymi przez Organizatora, w szczególności: 

  • planem terenu;

  • planami ewakuacji;

  • procedurami bezpieczeństwa;

  • programem konwentu;

  • innymi wskazanymi przez Organizatora.

 3. Wolontariusz zobowiązuje się do przepracowania ustalonej liczby godzin ujętych w grafiku i umowie o wolontariat. Zmiany w grafiku na prośbę wolontariusza muszą zostać zaakceptowane przez Koordynatora.

 4. Do obowiązków wolontariusza należy w szczególności:

  • dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo na terenie konwentu;

  • wykonywanie poleceń wydawanych przez Koordynatorów;

  • wykonywania powierzonych zadań w sposób staranny i bezpieczny dla siebie i innych uczestników konwentu;

  • przestrzeganie grafiku dyżurów;

  • dbanie o dobre imię i wizerunek konwentu i Organizatora;

  • pomoc uczestnikom i innym wolontariuszom w miarę własnych możliwości;

  • niezwłoczne poinformowanie Koordynatorów o zaistniałych kontuzjach lub pogorszeniu stanu zdrowia wolontariusza;

  • informowanie Koordynatorów o zaistniałych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, a także o osobach poszkodowanych.

 5. Wolontariusz powinien dbać o siebie oraz współuczestników konwentu. Pamiętać o swoim zdrowiu, higienie, jedzeniu oraz nawadnianiu się, a także stroju dostosowanym do warunków pogodowych i wykonywanych zadań.

 6. Wolontariusz jest zobowiązany do noszenia otrzymanej koszulki wolontariackiej w trakcie dyżurów, a także gdy pracuje na rzecz konwentu poza zagrafikowanymi dyżurami. Dopuszcza się noszenie koszulek z poprzednich edycji SkierConu, jeżeli odpowiadają one danej funkcji wolontariusza (SZOP/LIS). 

 7. Wolontariusz w koszulce wolontariusza poza godzinami dyżurów może zostać uznany za chętnego do dorywczej pracy i do takiej zobowiązany według uznania Koordynatorów.

 8. Poza koszulką wolontariacką, strój wolontariusza nie może być wyzywający, wulgarny czy naruszający dobre imię oraz wizerunek konwentu oraz Organizatora.

 9. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także przebywania pod ich wpływem. Naruszenie ww. zakazu będzie skutkowało wydaleniem z terenu konwentu.

 10. Wolontariusz jest zobowiązany do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, zwłaszcza w trakcie trwania dyżuru, w taki sposób, aby był łatwo dostrzegalny przez uczestników konwentu.

 11. Wolontariusz zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania Regulaminu konwentu.

 12. W przypadku naruszenia Regulaminu konwentu lub Regulaminu wolontariatu, wolontariusz może zostać upomniany i pouczony, a w przypadku skrajnych naruszeń także usunięty z wolontariatu i terenu konwentu. Do usunięcia wolontariusza uprawnieni są wskazani przez Organizatora Koordynatorzy.

IV. Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz, który odbędzie minimum 12h dyżuru jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej.

 2. Organizator zapewnia wolontariuszom:

  • strój służbowy (odpowiednią do pełnionej funkcji koszulkę w zgłoszonym przez wolontariusza rozmiarze); 

  • dwa posiłki w trakcie konwentu w formie kuponów do wykorzystania w lokalach gastronomicznych i strefie gastronomicznej na terenie konwentu;

  • bezpłatny nocleg w trakcie trwania konwentu (tj. od piątku do niedzieli) w postaci wspólnej sali i dostępu do sanitariatów. Wolontariusz musi samodzielnie zaopatrzyć się w śpiwór, karimatę lub inne podobne wyposażenie;

  • przeszkolenie z zakresu wykonywanej pracy;

  • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu;

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

V. Pozostałe postanowienia

 1. Przed konwentem podstawowym i oficjalnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy Koordynatorami a wolontariuszami jest kontakt mailowy. Inne kanały komunikacji mogą być wykorzystywane pomocniczo.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania wolontariuszy.