Zostań Szopem lub Lisem!

Zostań wolontariuszem na tegorocznym SkierConie!

Co będziesz z tego miał?

 • koszulkę wolontariusza (Szopa lub Lisa)

 • dwa posiłki w trakcie konwentu

 • osobny sleep-room dla wolontariuszy

 • przeszkolenie z zakresu wykonywanej pracy

 • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

 • zniżki - 100% za 8h dyżuru

SZOP

Sekcja Zagospodarowania i Obsługi Powierzchni - wolontariusze akredytacyjni, brygady lotne, games-room, VR i inne.

LIS

Legion Intensywnie Strzegący - wolontariusze których zadaniem jest ogarnianie kolejek, ogarnianie sali podczas gali oraz sprawdzanie identyfikatorów - generalnie pilnowanie porządku i bezpieczeństwa na konwencie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WOLONTARIUSZY SKIERCON 2023 RUSZY W KWIETNIU

Wypełnienie formularza wiąże się z akceptacją Regulaminu wolontariatu. 

W razie pytań skontaktuj się z naszymi koordynatorami: kadry@skiercon.pl

Regulamin wolontariatu

Wolontariat jest regulowany przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

I. Konwent 

 1. Konwent SkierCon 2023, zwany dalej konwentem, odbywa się w dniach 28-30 lipca 2023 roku na terenie Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice, na terenie Kinoteatru “Polonez”, ul. Wita Stwosza 2/4, 96-100 Skierniewice.

 2. Głównym organizatorem konwentu jest organizacja pozarządowa – Cech Fantastyki „SkierCon”, z siedzibą w Skierniewicach 96-100, ul. Mszczonowska 25/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 31 marca 2015 roku pod numerem 0000548834, zwana dalej Organizatorem.

II. Wolontariat

 1. Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną formą uczestnictwa w konwencie, polegającą na nieodpłatnej pracy na rzecz wydarzenia.

 2. Koordynacją i nadzorem pracy wolontariuszy zajmują się wyznaczeni do tego Organizatorzy.

 3. Podstawą pracy wolontariusza jest umowa o wolontariat zawarta pomiędzy wolontariuszem a Organizatorem, sporządzona i podpisana w dwóch kopiach najpóźniej w dniu pierwszego dyżuru wolontariusza w trakcie wydarzenia.

 4. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat lub ukończy najpóźniej w dniu rozpoczęcia konwentu, tj. 28 lipca 2023 roku.

 5. Niepełnoletni wolontariusz jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorom zgody opiekuna prawnego na udział w wolontariacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego dyżuru podczas konwentu. Zgodę stanowi wypełniona Karta Młodego Wolontariusza. 

 6. Warunkiem koniecznym przyjęcia do wolontariatu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.skiercon.pl.

 7. Rekrutacja otwarta będzie od dnia 28 kwietnia do dnia 26 czerwca 2022 roku. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 8. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 9. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniach 30 czerwca - 7 lipca 2023 roku drogą mailową. Mail będzie zawierał informację o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, przyjęciu na listę rezerwową albo o odrzuceniu zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji zgłoszeń. 

 10. Brak potwierdzania udziału za pomocą wiadomości mailowej lub rozmowy telefonicznej z Organizatorem będzie skutkował usunięciem z uczestnictwa w wolontariacie.

 11. W przypadku przyjęcia do wolontariatu osoby z listy rezerwowej, Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie, aby potwierdzić zainteresowanie współpracą.

III. Obowiązki wolontariusza

 1. Wolontariusz jest zobowiązany do przejścia szkolenia przed konwentem. Forma i termin szkolenia zostaną zakomunikowane po zamknięciu zgłoszeń.

 2. Wolontariusz zobowiązuje się do przepracowania liczby godzin ujętych w grafiku i umowie o wolontariat.

 3. Do obowiązków wolontariusza należy w szczególności:

  • dbanie o czystość, porządek i bezpieczeństwo na terenie konwentu;

  • wykonywanie poleceń wydawanych przez organizatorów i koordynatorów;

  • wykonywania powierzonych zadań w sposób staranny i bezpieczny dla siebie i innych uczestników konwentu;

  • przestrzeganie grafiku dyżurów;

  • dbanie o dobre imię i wizerunek konwentu;

  • pomoc uczestnikom i innym wolontariuszom w miarę własnych możliwości;

  • informowanie koordynatorów i organizatorów o zaistniałych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, a także o osobach poszkodowanych.

 4. Wolontariusz powinien dbać o siebie oraz współuczestników konwentu. Pamiętać o swoim zdrowiu, higienie, jedzeniu oraz nawadnianiu się. 

 5. Wolontariusz, który pojawi się na dyżurze pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zostanie usunięty zarówno z wolontariatu, jak i z terenu konwentu.

 6. Wolontariusz w koszulce wolontariusza poza godzinami dyżurów może zostać uznany za chętnego do dorywczej pracy i do takiej zobowiązany według uznania Organizatorów.

 7. Wolontariusz zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania Regulaminu konwentu.

IV. Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz, który odbędzie 8h dyżuru jest zwolniony z opłaty akredytacyjnej.

 2. Organizator zapewni wolontariuszom:

  • strój służbowy (koszulkę w zgłoszonym rozmiarze) oraz dwa posiłki w trakcie konwentu;

  • bezpłatny nocleg w trakcie trwania konwentu (tj. od piątku do niedzieli) w postaci wspólnej sali i dostępu do sanitariatów. Wolontariusze muszą samodzielnie zaopatrzyć się w śpiwory, karimaty lub inne podobne wyposażenie;

  • przeszkolenie z zakresu wykonywanej pracy;

  • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu;

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

V. Pozostałe postanowienia

 1. Przed konwentem podstawowym i oficjalnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy Organizatorami a wolontariuszami jest kontakt mailowy.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania wolontariuszy.